Chełm - moja Mała Ojczyzna

Chełm - moja Mała Ojczyzna (scenariusz)

Temat: Edukacja regionalna
Miejscowość: Chełm
Powiązane przedmioty nauczania:
 • Język polski
 • Historia
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Godzina wychowawcza
 • Wiedza o regionie
Metody pracy
 • Pogadanka
 • Praca z komputerem
 • Prezentacja
 • Praca z tekstem
 • Praca z obrazami/zdjęciami
 • Praca w grupach
 • Praca plastyczna
Autor: Elżbieta Rybacka
Czas trwania lekcji: 2 x 45 min.
Grupa docelowa (uczniowie): II/LO, Technikum

Streszczenie:

Nauczyciel podaje temat zajęć i wygłasza krótką pogadankę na temat terminu „Mała Ojczyzna”, patriotyzmu, patriotyzmu lokalnego. Przeprowadza krótki test ze znajomości historii Chełma i jego zabytków, potem losowo dzieli uczniów na grupy i rozdaje polecenia. Uczniowie na podstawie materiałów zamieszczonych w Internecie i książek przygotowują wiadomości o swoim mieście, między innymi w formie prezentacji fotograficznej.


Cele zajęć:


Cele ogólne:

 • zwiększenie u młodzieży poczucia własnej godności;
 • uwrażliwienie młodych ludzi na piękno i historię Chełma;
 • kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych poprzez podkreślenie ważności "własnych korzeni".

Cele operacyjne - Uczeń:

 • zna historię Chełma;
 • potrafi wyjaśnić termin "Mała Ojczyzna";
 • umiejętnie pracuje w grupie;
 • zna publikacje i strony internetowe o Chełmie.

Przebieg zajęć:


Zajęcia I
Wokół tematyki Małej Ojczyzny

Wprowadzenie


Podanie tematu zajęć i krótka pogadanka na temat terminu „Mała Ojczyzna”, patriotyzmu, patriotyzmu lokalnego.

Część główna

1. Przeprowadzenie krótkiego testu ze znajomości historii Chełma i jego zabytków (zał. 1).

2. Losowo dzielimy uczniów na grupy, które realizują polecenia:

Grupa I: Korzystając z Internetu wyszukaj informacje o sakralnych zabytkowych budowlach Chełma i przygotuj krótką ich charakterystykę.
Grupa II: W oparciu o publikacje książkowe zaproponuj program wycieczki po atrakcjach przyrodniczych Chełma i okolic.
Grupa III: Korzystając z Internetu i publikacji książkowych przedstaw w zarysie historię Chełma.
Grupa IV: W oparciu o Internet i przewodniki omów miejsca martyrologii Chełmian oraz podaj cmentarze znajdujące się w mieście.
Grupa V: Na podstawie materiałów zamieszczonych w Internecie i książek przygotuj prezentację fotograficzną o atrakcjach turystycznych Chełma.

3. Nauczyciel w tym czasie sprawdza test i nadzoruje pracę uczniów.

Podsumowanie


Omówienie wyników testu.

Zajęcia II
Chełm jako Mała Ojczyzna

Część główna

1. Prezentacja pracy grup przez liderów.

2. Omówienie wykonanych prac ze zwróceniem uwagi na możliowść postrzegania Chełma jako Małej Ojczyzny.

Podsumowanie

Jako podsumowanie można omówić z uczniami realne możliwości wykorzystania wykonanej przez nich pracy. Można zaproponować redagowanie bloga na stronie internetowej szkoły, w którym mogłyby znaleźć się refleksje uczniów na temat wspólnej pracy oraz ich pomysły np. program wycieczki po atrakcjach przyrodniczych Chełma a także galeria zdjęć najciekawszych miejsc. 
 


Bibliografia:
 1. Chełm i okolice. Przewodnik krajoznawczo-przyrodniczy. Chełm 2004
 2. Kazimierczuk Z. : Chełm i okolice. Przewodnik. Zamość 2002
 3. Chełm i Chełmskie w dziejach. Pod red. R. Szczygła. Chełm 1996
 4. Chełm. Podziemia kredowe. Lublin 1995
 5. Czernicki k.: Chełm: przeszłość i pamiątki. Chełm 1992
 6. Lubaszewski Z.: Chełm. Przewodnik. Chełm 2006
 7. Pożogo K.: Chełm: przewodnik. Warszawa 1993
 8. Buczek T.: Chełm i okolice. Lublin 1999
 9. Pożogo K.: Chełm. Zespół pokatedralny. Chełm 1982.

Materiały dodatkowe:
chelm_moja_mo_zal.pdf