Wielokulturowa przeszłość Wojsławic

Wielokulturowa przeszłość Wojsławic (scenariusz)

Temat: Edukacja regionalna
Miejscowość: Wojsławice
Powiązane przedmioty nauczania:
 • Język polski
 • Historia
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Wiedza o kulturze
 • Wiedza o regionie
Metody pracy
 • Opowiadanie
 • Pogadanka
 • Praca z tekstem
 • Dyskusja
 • Spacer
Autor: Janusz Kopaczek
Czas trwania lekcji: 45 min. i 2 x 45 min (wycieczka)
Grupa docelowa (uczniowie): IV/SP

Streszczenie:

Zajęcia składają się z dwóch części: pogadanki i wycieczki. W częsci pierwszej uczniowie dowiadują się o historii dawnych Wojsławic. Czytają wskazane fragmenty lektur oraz wyszukują w Internecie informacje poświadczące wielokulturową przeszłości Wojsławic. W części drugiej w trakcie wycieczki uczniowie utrwalają i porządkują zdobytą wiedzę. Mają świadomość, że należy dbać o budynki i inne obiekty świadczące o przeszłości.


Cele zajęć:


Cele edukacyjne:


Wszechstronny rozwój uczniów i przygotowanie do życia w lokalnej społeczności przez rozwijanie wiedzy o historii i tradycjach własnej miejscowości - Wojsławic.

Cel ogólny:

 • zapoznanie uczniów z wielokulturową przeszłością Wojsławic oraz z zbytkami świadczącymi o życiu dawnych mieszkańców.

Cele operacyjne - Uczeń:

 • zna wielokulturową przeszłość Wojsławic;
 • potrafi wymienić religie dawnych mieszkańców;
 • zna zabytki świadczące o wielokulturowej przeszłości Wojsławic;
 • umie rozróżnić charakterystyczne cechy zabytków żydowskich, prawosławnych i katolickich - świątynie i nagrobki na cmentarzach.

Przebieg zajęć:


Zajęcia I
Zapoznanie uczniów z wielokulturową przeszłością Wojsławic.

Wprowadzenie

Zapoznanie uczniów z celami zajęć. Krótkie opowiadanie przez nauczyciela o dawnych Wojsławicach wzbudzające u uczniów zainteresowanie zajęciami.

Część główna

1. Czytanie przez uczniów wskazanych fragmentów lektur (fragmenty relacji mieszkańców Wojsławic zamieszczone są w publikacji Skrawki Pamięci, zobacz: Bibliografia) oraz wyszukiwanie w Internecie informacji świadczących o wielokulturowej przeszłości Wojsławic.

2. Dyskusja i wymiana zdobytych wiadomości.

Podsumowanie

Utrwalenie i uporządkowanie zdobytej wiedzy o dawnych mieszkańcach Wojsławic i ich kulturze.


Zajęcia II 
Spacer po Wojsławicach.

Wprowadzenie

Zapoznanie uczniów z celami spaceru po zabytkach Wojsławic.

Część główna

Zwiedzanie budowli związanych z życiem religijnym dawnych mieszkańców:

 • kościół,
 • cerkiew,
 • synagoga,
 • cmentarze: stare nagrobki na cmentarzu parafialnym, zachowane nagrobki w prawosławnej części cmentarza, pozostałości cmentarza żydowskiego.


Porównanie budynków świątyń, porównanie nagrobków różnych wyznań - ich podobieństwa, różnice i cechy charakterystyczne.

Podsumowanie

Utrwalenie zdobytej wiedzy o dawnych mieszkańcach Wojsławic. Uzmysłowienie uczniom konieczności dbania o budynki i inne obiekty świadczące o przeszłości.

 


Bibliografia:
 1. Majuk Emil, Skrawki Pamięci.
 2. Pożogo Konstanty, Wojsławice i okolice.
 3. Stopa Kazimierz, Ziemia Wojsławicka.