Przejawy nietolerancji

Przejawy nietolerancji (scenariusz)

Temat: Edukacja regionalna
Miejscowość: Lublin
Powiązane przedmioty nauczania:
 • Język polski
 • Historia
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Religia
 • Godzina wychowawcza
 • Wiedza o regionie
Metody pracy
 • Burza mózgów
 • Debata
 • Dyskusja
 • Praca z komputerem
 • Praca z tekstem
 • Prezentacja
 • Praca w grupach
Autor: Zuzanna Kaczorowska
Czas trwania lekcji: 3 x 45 min.
Grupa docelowa (uczniowie): Liceum/Technikum

Streszczenie:

Nauczyciel uwrażliwia młodzież na przejawy nietolerancji, uczy umiejetności jej rozpoznawania. Wywiązuje sie dyskusja.


Cele zajęć:


Cel ogólny:

 • uwrażliwienie na przejawy nietolerancji (religijnej, społecznej, narodowej).


Cele operacyjne - Uczeń:

 • rozpoznaje przejawy nietolerancji w języku;
 • rozumie pojęcia: ksenofobia, tolerancja, akceptacja, mniejszości (etniczne, religijne, społeczne), stereotyp, kultura;
 • wyszukuje odpowiednie informacje (katalog, książka, czasopismo, internet, środowisko);
 • prowadzi dyskusję;
 • pracuje w grupie;
 • pracuje z różnymi formami przekazu.

Przebieg zajęć:


I zajęcia
Wprowadzenie w problem

Część główna

1. Próbujemy ustalić znaczenie takich pojęć jak:

 • nietolerancja,
 • tolerancja,
 • akceptacja,
 • mniejszości,
 • stereotyp.


Informacji i definicji szukamy w różnych źródłach (katalog, książka, czasopismo, internet, środowisko). 

2. Próbujemy ustalić, jak rozumiemy te pojęcia i od czego to zależy:

 • wpływ środowiska,
 • rodzin,
 • program nauczania,
 • media.

3. Próbujemy ustalić, czy obserwujemy je w języku codziennym, publicystycznym i literackim, i w jaki sposób mogą się przejawiać.

4. Rozdzielenie zadań:

Zbieranie informacji (zakres tematyczny, źródła informacji i rodzaj).

II zajęcia
Praca z materiałem źródłowym

1. Praca z tekstami źródłowymi.

 • wyszukiwanie i selekcja informacji;
 • analiza informacji;
 • prezentacja informacji;


2. Podsumowanie: obraz nietolerancji w języku.

3. Debata nad postawami moralno-społecznymi.

III zajęcia 
Dyskusja

Dyskusja: czy język wyraża sposób myślenia społeczeństwa, a może go kreuje? Oddziaływanie i prawdziwość stereotypów.

 


Bibliografia:
 1. Bartmiński Jerzy: Jak zmienia się stereotyp Niemca w Polsce? www.tnn.pl (Pamięć Miejsca, Biblioteka Wirtualna), 2000.
 2. Bartmiński Jerzy: Stereotypy mieszkają w języku. www.tnn.pl (Pamięć Miejsca, Biblioteka Wirtualna), 2000.
 3. Błuszkowski Jan: Stereotypy narodowe w świadomości Polaków: studium socjologiczno-politologiczne. Warszawa, Elipsa, 2003.
 4. Borowczyk Krzysztof i Pawełczyk Piotr: W kręgu mitów i stereotypów. Poznań; Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 1993.
 5. Chlewiński Zdzisław: Jak walczyć ze stereotypem www.tnn.pl (Pamięć Miejsca, Biblioteka Wirtualna), 2000.
 6. Konieczna, Joanna: Polska – Ukraina – wzajemny wizerunek. Warszawa, ISP, 2001.
 7. Lazari Andrzej de: Katalog wzajemnych uprzedzeń Polaków i Rosjan. Warszawa, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2006.
 8. Lesiuk Wiesław i Trzcielińska-Polus Aleksandra: Colloquium Opole "99 – Dziesięć lat po przełomie w Europie – rzeczywiste sąsiedztwo i wspólne wartości i Colloquium Opole 2000 – Stereotypy i uprzedzenia w stosunkach między Polakami, Niemcami i Czechami. Opole, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski, 2001.
 9. Milewski Jacek: Romowie żyją wśród nas. Suwałki, "Integracja", 2001.
 10. Pyc-Kwade Elżbieta: Wirus stereotypów narodowych w Internecie. Zeszyty Prasoznawcze, 2001, 3-4, s. 162-171.
 11. Radzik Ryszard: Kim są Białorusini? Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004.
 12. Steinlauf Michael: Pamięć nieprzyswojona : polska pamięć zagłady. Warszawa, "Cyklady", 2001.
 13. Szlajfer Henryk: Polacy – Żydzi.: Zderzenie stereotypów: esej dla przyjaciół i innych. Warszawa, "Scholar", 2003.
 14. Wrzesiński Wojciech: Sąsiad, czy wróg? Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007.