Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata

Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata (scenariusz)

Temat: Edukacja regionalna
Miejscowość: Lublin
Powiązane przedmioty nauczania:
 • Język polski
 • Historia
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Godzina wychowawcza
 • Wiedza o regionie
Metody pracy
 • Wywiad
 • Wykład
 • Prezentacja
 • Praca w grupach
Autor: Piotr Dymmel
Czas trwania lekcji: 2 x 45 min.
Grupa docelowa (uczniowie): V/SP

Streszczenie:

Scenariusz dotyczy autentycznego wydarzenia, kiedy jeden z uczniów opowiedział nauczycielowi historię, mającą miejsce w okresie okupacji. Jeden z nieżyjących już członków jego rodziny, zamieszkały na terenie gminy, został uhonorowany medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. Nauczyciel sprawdził informacje na ten temat i wykorzystał gp na zajęciach lekcyjnych. Można również posłużyć się materiałami ze strony internetowej Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"- www.sprawiedliwi.teatrnn.pl, gdzie zebrane są inne historie  i materiały dokumentalne, edukacyjne przeznaczone do wyboru dla nauczyciela.


Cele zajęć:
 • uwrażliwienie na problemy polsko-żydowskie w naszym społeczeństwie;
 • zwrócenie uwagi na historyczny aspekt omawianego zdarzenia;
 • przedstawienie faktów, dokumentów, biografii osób żyjących (lub nieżyjących) dotyczących doświadczeń z okresu II Wojny Światowej;
 • wyjaśnienie terminu Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata;
 • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie.

Przebieg zajęć:


Zajęcia I


Wprowadzenie


Prowadzący zajęcia informuje, że będą one dotyczyć Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata oraz wątku relacji polsko-żydowskich.

Część główna

 1. Zapoznanie uczniów z tematem historycznym -okresem okupacji; zagadnieniem holokaustu na ziemiach Lubelszczyzny.
 2. Wyjaśnienie terminu Sprawiedliwi Wśrod Narodów Świata i Ocalony z Holokaustu.
 3. Przedstawienie biografii osoby (nieżyjącej) uhonorowanej medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.
 4. Zaangażowanie wszystkich uczniów w klasie w zrelacjonowanie historii ukrywania: 
 • odtworzenie informacji o ukrywaniu,
 • omówienie okoliczności panujących w czasie ukrywania Żydów na Lubelszczyźnie, 
 • opowiedzenia o powojennych losach Ocalonych z Holokaustu.

Na kolejne zajęcia Prowadzący zachęca do:

 • przeprowadzenia przez chętnych wywiadu z członkami rodziny lub znajomymi rodziny posiadającymi wiedzę na dany temat;
 • przygotowania dokumentacji zdjęciowej (np. miejsce, gdzie ukrywani byli Żydzi, fotografia Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata, fotografia Ocalonego z Holokaustu).

Zajęcia II

Przedstawienie zebranego materiału na forum klasy.

Praca nad organizacją kącika pamięci, by zaprezentować zebrane materiały innym uczniom szkoły.

Podsumowanie

Zakończeniem pracy i poszukiwań jest organizacja w szkole kącika pamięci, poświęconego historii Sprawiedliwego. 

Praca pisemna

"Jak potoczyły się losy osoby ocalonej przez głównego bohatera"? - napisz opowiadanie. 

 


Bibliografia:
 1. Materiały edukacyjne ze strony www.sprawiedliwi.teatrnn.pl
 2. Bazy danych Instytutu Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Yad Vashem www.yadvashem.org