Dzięki czemu można urzeczywistnić swoje marzenia?

Dzięki czemu można urzeczywistnić swoje marzenia? (scenariusz)

Temat: Wielokulturowość
Miejscowość: Lublin
Powiązane przedmioty nauczania:
 • Język polski
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Godzina wychowawcza
 • Wiedza o regionie
Metody pracy
 • Dyskusja
 • Praca w grupach
 • Praca z tekstem
 • Prezentacja
Pomoce dydaktyczne: karteczki, kartonowe pudełko, kartki z podanymi definicjami i ich wyjaśnieniami
Autor: Katarzyna Więcławska
Czas trwania lekcji: 45 min.
Grupa docelowa (uczniowie): III/SP

Streszczenie:

Nauczyciel omawia z dziećmi wartości moralne takie jak: uczciwość, rzetelność, wytrwałość w dążeniu do realizacji swoich celów i marzeń - na podstawie przygody bohaterów opowiadania I. B. Singera "Opowieść o trzech życzeniach".

 


Cele zajęć:


Cele szczegółowe - Uczeń:

 • rozpoznaje, definiuje i omawia na podstawie przygody bohaterów opowiadania takie wartości moralne, jak: uczciwość, rzetelność, wytrwałość w dążeniu do realizacji swoich celów i marzeń;
 • odnosi te sformułowania do swoich rzeczywistych pragnień;
 • rozpoznaje kontekst kulturowy opowiadań Singera jako dzieła literatury żydowskiej, którego akcja rozgrywa się w polskim przedwojennym sztetł, w kręgu mieszkających tam wówczas Żydów;
 • wyjaśnia pojawiające się w opowiadaniu pojęcia związane z obyczajami, tradycjami i religią Żydów;
 • umieszcza akcję opowiadania w kontekście historii Polski.

Przebieg zajęć:


Wprowadzenie

Nauczyciel przedstawia uczniom temat oraz najważniejsze cele lekcji.

Część główna

I

1. Uczniowie zapisują na kartkach swoje największe marzenie (należy zachęcić dzieci, by pomyślały o swojej przyszłości i nie skupiały się wyłącznie na pragnieniach materialnych). Nauczyciel zbiera podpisane i złożone kartki do pudełka. Odkłada je, nie czytając podanych odpowiedzi.

2. Uczniowie czytają głośno pierwszą część tekstu opowiadania Singera, do zdania "To wy usiłowaliście oszukać niebo..." (zał. 1).

3. Nauczyciel dzieli uczniów na trzy grupy, które odpowiadają na pytanie: "Dlaczego bohaterowie opowieści (Szlomo - grupa pierwsza, Mosze - grupa druga i Estera - grupa trzecia) próbowali oszukać niebo?" 

4. Wybrani wcześniej przedstawiciele grup formułują wnioski z dyskusji i przedstawiają odpowiedź swojej grupy. Następnie uczniowie, z pomocą nauczyciela, sporządzają w zeszytach krótką notatkę na temat każdego z bohaterów opowiadania.

5. Uczniowie czytają dalszą część opowiadania i wybierają cytat, który mógłby stanowić motto lekcji. Wyboru tego można dokonać poprzez głosowanie - uczniowie zgłaszają swoje propozycje cytatów, następnie cała klasa głosuje.

6. Nauczyciel rozdaje zebrane wcześniej kartki z zapisanymi życzeniami uczniów, tak by każdy uczeń otrzymał kartkę napisaną przez kogoś innego. Zadaniem domowym będzie napisanie pracy, w której uczniowie odpowiedzą na pytanie- w jaki sposób mogą przyczynić się do spełnienia swojego największego pragnienia.

II

1. Uczniowie ponownie czytają opowiadanie i wybierają z niego wszystkie te wyrazy czy wyrażenia, których znaczenia nie rozumieją (praca w parach). Zgłoszone pojęcia zapisywane są na tablicy.

2. Nauczyciel wyjaśnia uczniom, z jakiego obszaru kultury pochodzi omawiana opowieść, krótko opisuje: kim byli Żydzi; czym się zajmowali; gdzie mieszkal; jaką wyznawali religię (można tu nawiązać do biblijnego obrazu narodu żydowskiego). Wprowadza też pojęcie "Zagłada" (lub w przypadku uczniów starszych przypomina o nim).

3. Uczniowie, podzieleni na kilkuosobowe grupy, otrzymują zestaw kartek z nieznanymi dotąd wyrażeniami lub postaciami z tekstu opowiadania oraz drugi zestaw - kartki z podanymi definicjami i wyjaśnieniami. Ich zadaniem jest ich dopasowanie (zał. 2).

4. Grupy uczniów wraz z nauczycielem porównują wyniki swojej pracy i poprawiają ewentualne błędy.

Praca domowa (do wyboru)

1. Przygotuj plakat na temat: "Które postacie lub tradycje żydowskie pojawiające się lub wspomniane w opowiadaniu zainteresowały Cię i dlaczego?". Uczniowie mogą wykonać plakat w parach, dowolną techniką - mogą to być rysunki, collage itp. Powinien  mu towarzyszyć krótki tekst, stanowiący refleksję uczniów nad informacjami przedstawionymi w czasie zajęć.

2. Napisz w jaki sposób mógłbyś, podobnie jak bohaterowie opowiadania, przyczynić się do spełnienia największego marzenia Twojego kolegi lub koleżanki.

3. Przeprowadź ankietę wśród kolegów ze szkoły oraz wśród dorosłych na temat: "Czego warto w życiu pragnąć?". Do sporządzenia ankiety możesz wykorzystać dyktafon i nagrać odpowiedzi w formie audycji radiowej. Czego najbardziej pragnie młodzież? Jakich odpowiedzi najczęściej udzielają dorośli? Napisz, które z tych pragnień ty sam uznałbyś za ważne i dlaczego?

4. Porozmawiaj z kimś dorosłym (np. mamą, tatą, nauczycielem) o tym, w jaki sposób ludzie "usiłują oszukać niebo", czyli zrealizować swoje marzenia bez włożenia w to pracy i wysiłku. Zapisz dialog w zeszycie. Co poradziłbyś ludziom, o których rozmawialiście?

5. Nagraj rozmowę z osobą dorosłą (np. rodzicami, nauczycielem historii, sztuki, bibliotekarzem) na temat: "Dlaczego warto poznawać obyczaje, tradycje, kulturę innych narodów?". Przedstaw wnioski z waszej rozmowy w punktach w zeszycie.


Materiały dodatkowe:
dzieki_czemu_mozna_zal.pdf