Historia Słotwin - wykorzystanie zasobów Historii Mówionej

Historia Słotwin - wykorzystanie zasobów Historii Mówionej (scenariusz)

Temat: Edukacja regionalna
Miejscowość: Słotwiny
Powiązane przedmioty nauczania:
 • Historia
 • Wiedza o regionie
Metody pracy
 • Pogadanka
 • Dyskusja
 • Praca z tekstem
 • Wywiad
 • Burza mózgów
Pomoce dydaktyczne: materiały plastyczne, kwestionariusze, zdjęcia, dokumenty
Czas trwania lekcji: 3 x 45 min.
Grupa docelowa (uczniowie): V/SP

Streszczenie:

Uczniowie poznają historię Słotwin, korzystając m.in. z metody Historii Mówionej.


Cele zajęć:

 
Cele szczegółowe - Uczeń: 

 • wykorzystując: źródła historyczne, legendy, podania, fakty historyczne wyjaśnia historię Słotwin;
 • tworzy kalendarium wydarzeń historycznych ważnych dla Słotwin;
 • zaznacza na mapie Słotwiny oraz miejsca z nimi związane, nazywa wydarzenia historyczne, podaje nazwiska znanych ludzi;
 • potrafi skonstruować kwestionariusz wywiadu oraz przeprowadzić wywiad z osobą starszą;
 • potrafi zaprezentować w ciekawy sposób zdobyte wiadomości;
 • rozumie potrzebę identyfikacji ze swoim środowiskiem, wyrobienia u uczniów poczucia więzi, zakorzenienia, tożsamości i przynależności ze swoją rodziną, wsią i swoim regionem.

 


Przebieg zajęć:


Zajęcia I


Wprowadzenie

Pogadanka nauczyciela z uczniami o tym, co wiedzą na temat swojej wsi Słotwiny.
Swobodne wypowiedzi uczniów oparte na wiedzy o Słotwinach pozyskanej z luźnych rozmów z rodzicami i dziadkami.

Część główna

 • Opowiadanie przez nauczyciela o powstaniu Słotwin (można korzystać z materiałów źródłowych historycznych) (zał. 1).
 • Oglądanie mapy okolic Karczmisk Słowińskich roku 1839 (zał. 2).
 • Wyszukiwanie w spisie mieszkańców nazwisk ze źródeł historycznych.
 • Porównanie obecnej liczby mieszkańców z ich liczbą w roku 1921.
 • Omówienie Herbu Słotwińskich Leliwa.
 • Wykonanie herbu przez uczniów – różnymi technikami.

Podsumowanie

Co możemy zrobić, aby więcej wiedzieć o swoje wsi? – burza mózgów.
Ustalenie przez uczniów, że należy opracować i przeprowadzić wywiad z ludźmi pamiętającymi dawne lata.

Praca domowa

Dowiedz się czegoś o najstarszym członku Twojej rodziny:

 • w jakich czasach żył, kim był, co robił, jakim był człowiekiem?

Sprawdź, gdzie we wsi znajduje się najstarszy budynek, kto w nim mieszkał i kto mieszka obecnie?

Zajęcia II

Wprowadzenie

Swobodne wypowiedzi uczniów o najstarszych członkach rodzin, przedstawienie fotografii i innych pamiątek.

Część główna

 • Przygotowanie uczniów do przeprowadzenia wywiadów z najstarszymi mieszkańcami wsi.
 • Wspólne skonstruowanie kwestionariusza wywiadu – analiza wywiadów już znanych, dodawanie pytań, odrzucanie mniej ważnych - wydruk wywiadu (zał. 3).
 • Ustalenie zasad, jakimi powinna kierować się osoba przeprowadzająca wywiad (umówienie się na określoną godzinę, dzień, miejsce, stworzenie miłej atmosfery - uśmiechać się, być cierpliwym, pytać, być ciekawym. Jeśli rozmówca nie chce rozmawiać nie należy nalegać, jeśli chce skończyć, należy podziękować grzecznie za wywiad).


Podsumowanie

Ustalenie, w jaki sposób wywiady zostaną zaprezentowane w klasie - propozycje uczniów - burza mózgów.
Wywiady zostaną odczytane na zajęciach, zostaną pokazane także zebrane zdjęcia. Zbiór wywiadów umożliwi uczniom gromadzenie dokumentacji kronikarskiej o swojej wsi.

Zajęcia III

Wprowadzenie

Wypowiedzi uczniów na temat przeprowadzania wywiadu - jakie mieli doświadczenia, czy wszyscy, do których zgłosili się chcieli udzielić im wywiadów; co było najtrudniejsze; co im się spodobało; co by zmienili?

Część główna

 • Odczytywanie przygotowanych wywiadów;
 • Oglądanie i analiza zdjęć (zał. 4).


Podsumowanie

Napisanie zaproszenia dla p. W. Frańczak. Ustalenie z uczniami, kto zaprosi gościa.
Zaproszenie na kolejne zajęcia pani Wandy Frańczak, która w roku 1978, po przeprowadzeniu wywiadu ze starszymi mieszkańcami Słotwin, opisywała historię Słotwin.

Opracowanie konspektu zajęć: Grażyna Zaborska


Bibliografia:
 1. Bleja-Sosna B.,  Ścieżki edukacyjne - poradnik, Toruń 1999.
 2. Historia Gminy Karczmiska, Lublin 2006.
 3. Materiały z kursu Czytanie Dziedzictwa Kulturowego – I edycja Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", Lublin 2006-2007.

Materiały dodatkowe:
historia_slotwin_zal.pdf