Tam głęboko, w gęstym lesie... – wspomnienia Benedykta Józefki, żołnierza AK

Tam głęboko, w gęstym lesie... – wspomnienia Benedykta Józefki, żołnierza AK (scenariusz)

Temat: Edukacja regionalna
Miejscowość: Białopole
Powiązane przedmioty nauczania:
 • Historia
 • Wiedza o regionie
Metody pracy
 • Drama
 • Dyskusja
 • Praca w grupach
 • Praca z tekstem
Pomoce dydaktyczne: wspomnienia Benedykta Józefki, partyzanta, żołnierza AK o działalności oddziału partyzanckiego AK z Lasów Strzeleckich, karty pracy, arkusze papieru, pisaki
Autor: Irena Starykiewicz
Czas trwania lekcji: 45 min.
Grupa docelowa (uczniowie): VI/SP

Streszczenie:

     Scenariusz opracowany został z myślą o uczniach klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej im. 9 Pułku Piechoty Legionów AK w Białopolu. Szkoła w 1992 r. otrzymała to imię. Patronem placówki został oddział partyzancki AK, działający podczas wojny w pobliskim kompleksie Lasów Strzeleckich. Do 1999 r. powstawała i pielęgnowana była związana z patronem szkolna tradycja: obchody Święta Patrona w rocznicę nadania imienia, spotkania z AK–owcami, opieka nad miejscami pamięci związanymi z patronem, rajdy rowerowe do Lasów Strzeleckich, udział w uroczystościach związanych z patronem i inicjowanie i współorganizowanie takich uroczystości. Wszystko to dawało wiele możliwości do edukacji patriotycznej i regionalnej.
 


Cele zajęć:

 

 • wytworzenie bliższych więzi emocjonalnych uczniów z patronem szkoły przez poszerzenie wiedzy na jego temat;
 • uczeń rozpoznaje cechy wspomnienia;
 • uczeń określa znaczenie wspomnienia jako źródła historycznego i dokumentu osobistego;
 • uczeń sporządza kalendarium wydarzeń związane z historią oddziału partyzanckiego im. 9 PP Legionów AK;
 • odczuwa potrzebę odkrywania i dokumentowania historii najbliższej okolicy;
 • organizacja własnej pracy;
 • współdziałanie w zespole;
 • skuteczne porozumiewanie się w grupie;
 • twórcze rozwiązywanie problemów;
 • umiejętność rozplanowania pracy, własnego uczenia się.

 


Przebieg zajęć:


Wprowadzenie

Nauczyciel informuje, że zajęcia będą dotyczyły historii regionu.

Część główna

1. Nauczyciel rozdaje fragmenty wspomnień Benedykta Józefki. Dwoje wybranych wcześniej uczniów wciela się w role dziennikarza przeprowadzającego wywiad i autora wspomnień - Benedykta Józefki. Pozostali uczniowie, słuchając wywiadu (zał. 1), sporządzają notatkę o autorze.

2. Opierając się o wiadomości pozyskane z wywiadu uczniowie odpowiadają na pytanie: Kim jest autor tekstu? Następnie otrzymują karty pracy (zał. 2), które po wypełnieniu wkleją do zeszytów. Nauczyciel instruuje uczniów, aby były one wypełniane na bieżąco. Przytaczając odpowiednie fragmenty tekstu uczniowie ustalają typ narracji jako narrację 1-osobową i dochodzą do wniosku, że narrator pochodzi ze świata przedstawionego. Odnosząc się do biografii B. Józefki zauważają, że narrator tekstu to jednocześnie jego autor.

3. Następnie uczniowie zostają podzieleni na 4 grupy. Każda z nich otrzymuje duży arkusz papieru i inny fragment wspomnień. Zadaniem poszczególnych grup jest wypisanie wydarzeń związanych z historią oddziału partyzanckiego z Lasów Strzeleckich i przypisanie im dat (dokładnych lub przybliżonych).

W ten sposób powstaje kalendarium wydarzeń związanych z historią oddziału.

Liderzy grup prezentują efekty pracy grupowej, odczytując wydarzenia i ich daty. Nauczyciel w miarę potrzeby uzupełnia powstałe w ten sposób kalendarium.

4. Analizując wspólnie kalendarium uczniowie dochodzą do wniosku, że autor tekstu, Benedykt Józefko, przedstawia wydarzenia związane z historią oddziału partyzanckiego z Lasów Strzeleckich w kolejności chronologicznej. Nauczyciel wprowadza i objaśnia termin wspomnienie.

Podaje temat lekcji: „Tam głęboko, w gęstym lesie” – wspomnienia Benedykta Józefki, żołnierza AK.

Uczniowie udzielają odpowiedzi na pytania: Dlaczego powstają wspomnienia? Dlaczego Benedykt Józefko zdecydował się na opublikowanie swoich wspomnień? Czym mogą być dla czytelnika wspomnienia B. Józefki?

Nauczyciel prosi dwóch uczniów ochotników, aby opowiedzieli o przebiegu swojej pracy. Zadaje im dodatkowe pytania o współpracę w grupie, o sposób postępowania w momentach, gdy praca okazywała się nieco trudniejsza.

 


Bibliografia:
 1. Baruś M., Powiat hrubieszowski, Lublin 1999.
 2. Józefko „Skoczek”, „Skoczewski” B. "Oddział partyzancki w Lasach Strzeleckich koło Dubienki" , w: Okruchy wspomnień z lat walki i martyrologii AK, Kraków 1998, nr 25, 26.
 3. Kronika Szkoły Podstawowej w Białopolu.
 4. Materiały edukacyjne programu KREATOR, Wydawnictwa CODN, Warszawa 1999.
 5. Ministerstwo Edukacji Narodowej o edukacji regionalnej – dziedzictwie kulturowym w regionie, Warszawa 2000.
 6. Strzelecki Park Krajobrazowy, Zarząd Chełmskich Parków Krajobrazowych, 1994.
 7. Taraszkiewicz M., Jak uczyć lepiej? czyli refleksyjny praktyk w działaniu”, Wydawnictwa CODN, Warszawa 2000.
 8. Wawryniuk A.,  Leksykon miejscowości powiatu chełmskiego, Chełm 2001.

Materiały dodatkowe:
tam_gleboko_zal.pdf