Warsztaty graffiti

Warsztaty graffiti (warsztat)

Temat: Edukacja regionalna
Powiązane przedmioty nauczania:
 • Język polski
 • Historia
 • Wiedza o kulturze
 • Sztuka
 • Plastyka
 • Godzina wychowawcza
 • Wiedza o regionie
Metody pracy
 • Praca plastyczna
 • Burza mózgów
 • Dyskusja
 • Praca w grupach
 • Praca z obrazami/zdjęciami
 • Warsztaty
Pomoce dydaktyczne: materiały dydaktyczne o Lublinie, o historii miasta, o ważnym dla społeczności szkolnej absolwencie lub bohaterze, patronie szkoły, materiały dydaktyczne o symbolu, znaku plastycznym, puszki z farbą, grube kartony na szablony, kroje czcionek, pędzle, gąbki
Autor: Beata Szczerbińska-Budzyńska
Czas trwania lekcji: 90 min. + wykonanie graffiti
Grupa docelowa (uczniowie): Szkoła Ponadpodstawowa

Streszczenie:

   Zajęcia składają się z 3 modułów, z których pierwszy dotyczy omówienia tematu wybranego do przedstawienia w formie graffiti, drugi zajmuje się tematem graffiti i problemem doboru odpowiednich środków artystycznego wyrazu. 


Cele zajęć:


Cel ogólny:

 • kształtowanie umiejętności myślenia interdyscyplinarnego przez odwołanie się do wiedzy uczniów z zakresu historii, literatury, historii sztuki;
 • rozwijanie form aktywności twórczej.

Cele szczegółowe - Uczeń:

 • zna pojęcia: komunikat, graffiti;
 • rozpoznaje różne funkcje tekstów kultury;
 • buduje system znaków wyrażających i określających omówione zagadnienie;
 • interpretuje graficznie za pomocą znaków i symboli ideę, przesłanie, wiedzę zdobytą na lekcji;
 • z podanych treści i zgromadzonego materiału tworzy nowy przekaz wizualny (plastyczny).

Przebieg zajęć:


Cykl zajęć składa się z trzech części:

I. Ta część lekcji ma na celu przybliżenie uczniom historii miasta lub sylwetki człowieka wybranego przez społeczność szkolną.

Uczniowie, korzystając z podanych przez nauczyciela stron internetowych i wybranych publikacji, opracowują treści, które następnie posłużą jako materiał do przełożenia na język znaków plastycznych, stosowanych w technice graffiti. Ważne jest, aby młodzież potrafiła wskazać te cechy bohatera, które aktualne są do dziś lub aby wybrała takie wydarzenie z historii miasta, które ma znaczący wpływ na dzisiejsze życie.

II. Komunikat werbalny, niewerbalny.

Na początku tej części lekcji nauczyciel tłumaczy, czym są komunikaty werbalne i niewerbalne – obraz i tekst. Następnie uczniowie określają cechy komunikatu (czytelny, zwięzły, jasna prosta forma itp.). Nauczyciel omawia z uczniami zjawisko graffiti. Uczniowie prezentują przygotowane wcześniej w domu informacje na temat artystów, tworzących graffiti i na forum cala klasa analizuje język oraz formę podawczą, jaką posługiwał się dany artysta np.:

 • Rammellzee posługiwał się kaligrafią, ozdabiał litery i przywracał im wartość graficzną.
 • Basquiat posługiwał się prostym obrazem nawiązującym do sztuki naiwnej i liternictwem.
 • Mesnager przekazywał swoje idee, malując tysiące białych ciał na ścianach i chodnikach.


III. Symbolika - system znaków.

Na podstawie zebranych informacji z modułu I i zapoznaniu się z symboliką stosowaną w języku graffiti - moduł II, uczniowie w dyskusji opracowują system znaków, które będą opowiadać (ilustrować) wybrany przez szkołę motyw. Następnie uczniowie, pod opieką specjalistów w dziedzinie graffiti, przygotowują szablony i przystępują do wykonania pracy.


Forma ostateczna:

Graffiti, które powstanie w szkole, wykonane przez uczniów tej szkoły na ważny dla tejże szkoły temat będzie ważnym czynnikiem identyfikacji i ważnym źródłem, bo przystępnym i nowoczesnym. Będzie też stanowić środek dydaktyczny dla nauczycieli historii, języka polskiego (gdy będzie mówić o literaturze), wiedzy o kulturze lub na godzinie wychowawczej (gdzie dużą uwagę przywiązuje się do historii szkoły i osób z nią związanych).