Cisza - warsztaty integracyjne dla dzieci pełno- i niepełnosprawnych

Cisza - warsztaty integracyjne dla dzieci pełno- i niepełnosprawnych (warsztat)

Temat: Kultura i sztuka
Powiązane przedmioty nauczania:
 • Język polski
 • Historia
 • Wiedza o kulturze
 • Sztuka
 • Plastyka
 • Religia
 • Wiedza o regionie
Metody pracy
 • Burza mózgów
 • Dyskusja
 • Praca plastyczna
 • Praca z obrazami/zdjęciami
 • Warsztaty
Pomoce dydaktyczne: szyba, blacha, farba, prasa drukarska, papier - monotypia (zał. 3), reprodukcje zdjęć Czechowicza, tekst wiersza Józefa Czechowicza, nagranie zawierające wybrany utwór literacki, rożne przybory: grzebień, pędzel do golenia, szczotka o zębów, korki, kawałki tkanin o różnej fakturze, zmięte gazety, kawałki gąbki itp., farby, papier
Autor: Beata Szczerbińska-Budzyńska
Czas trwania lekcji: 90 min.
Grupa docelowa (uczniowie): Szkoła Ponadpodstawowa

Streszczenie:

Projekt warsztatów integracyjnych dla dzieci pełno- i niepełnosprawnych.


Cele zajęć:


Cel ogólny:

 • Kształcenie umiejętności interpretowania i twórczej pracy na podstawie dzieła literackiego.


Cele szczegółowe dla „pełnosprawnej” młodzieży:

 • poznaje sylwetkę wybitnego twórcy literatury związanego z Lublinem;
 • wyjaśnia znaczenie kontekstu kulturowego;
 • poszerza i porządkuje wiadomości o Lublinie;
 • analizuje treść, formę dzieła (zał. 1);
 • poszukuje środków wyrazu artystycznego do zilustrowania tekstu literackiego.


Cele szczegółowe dla „niepełnosprawnej” młodzieży: (zał. 2)

 • poznaje utwór literacki – forma podawcza – ekspresyjne nagranie;
 • zaspokaja potrzebę samorealizacji, samowiedzy i akceptacji siebie;
 • wzmacnia poczucie własnej wartości i zaspokaja potrzebę działania;
 • zmniejsza napięcie psychofizyczne, odblokowuje hamowane emocje i napięcia;
 • uczy się panowania nad własnym ciałem oraz ruchami nim wykonywanymi;
 • rozwija orientację przestrzenną i percepcję wzrokową;
 • rozwija inteligencję emocjonalną, w szczególności identyfikowanie własnych stanów emocjonalnych oraz wyrażanie ich;
 • wydłuża czas koncentracji uwagi;
 • pobudza i rozwija wyobraźnię;
 • rozwija sfery komunikacji niewerbalnej.

Przebieg zajęć:


Wprowadzenie

Prowadzący wita się z uczestnikami warsztatów i informuje o celach warsztatów. Zajęcia mają na celu przybliżenie uczniom twórców związanych z Lublinem, a następnie twórcze przełożenie tej wiedzy i emocji związanych z wysłuchaniem i analizą dzieła literackiego na język plastyczny.

Część główna

 • Dla „pełnosprawnej” młodzieży

Nauczyciel prezentuje sylwetkę wybranego poety/pisarza następnie zapoznaje młodzież z utworem literackim danego twórcy. Każdy uczeń otrzymuje utwór literacki również do osobistej analizy. Następnie uczniowie w tekście zaznaczają te stwierdzenia i określenia, które ich zdaniem najtrafniej określają temat lekcji. Wybrane z tekstu literackiego określenia będą pomocne przy realizacji pracy plastycznej. Następnie nauczyciel prosi uczniów o wykonanie pracy plastycznej, która byłaby ilustracją do prezentowanego wiersza.

 • Dla „niepełnosprawnej” młodzieży

Po wysłuchaniu utworu młodzież przystępuje do pracy, która polega na ekspresyjnym przełożeniu emocji związanych z wysłuchanym utworem na język plastyczny. Kreatywne malowanie polega na zanurzaniu w pojemniku z farbą wybranych rekwizytów i odciśnięciu ich na papierze, bądź na malowaniu za ich pomocą. Efektem końcowym jest praca na pograniczu abstrakcji i sztuki, przedstawiająca bardzo ciekawe wzory na papierze.

Podsumowanie

Prowadzący dziękuje za udział w warsztatach. Informuje o perspektywach publicznego pokazu prac wykonanych przez uczestników w trakcie warsztatów.

Forma ostateczna/publikacja

Wykonanie dwustronnych pocztówek, gdzie na jednej stronie zaprezentowany zostanie wiersz poety, a na drugiej dwie prace plastyczne. Celem takiej prezentacji jest pokazanie różnic w odbieraniu i odczuwaniu dzieła literackiego przez różne dzieci.

Efekt końcowy to karty o pisarzach i poetach związanych z Lublinem (patrz zał. 4), które mogą stanowić pakiet edukacyjny lub promocyjny miasta.


Materiały dodatkowe:
warsztaty_cisza_zal.pdf