Miasteczko polsko-żydowskie na Lubelszczyźnie. Stosunki polsko-żydowskie

Miasteczko polsko-żydowskie na Lubelszczyźnie. Stosunki polsko-żydowskie (scenariusz)

Temat: Wielokulturowość
Powiązane przedmioty nauczania:
 • Język polski
 • Historia
 • Wiedza o kulturze
 • Wiedza o regionie
Metody pracy
 • Dyskusja
 • Praca w grupach
 • Praca z obrazami/zdjęciami
 • Praca z tekstem
 • Wykład
Pomoce dydaktyczne: relacje przedwojennych mieszkańców małych miasteczek Regionu Lubelskiego, tabele danych statystycznych, fotografie archiwalne, słownik języka polskiego, tablica, kartki papieru, przybory do pisania
Czas trwania lekcji: 2 x 45 minut
Grupa docelowa (uczniowie): Szkoła Ponadpodstawowa

Streszczenie:

Nuczyciel po wygłoszeniu krótkiego wykładu dotyczącego różnic religijnych i kulturowych przedwojennej Lubelszczyzny, dzieli uczniów na cztery grupy. Każda z grup otrzymuje pytania i materiały pomocnicze (tabele, archiwalne zdjęcia, relacje, dane statystyczne), a następnie odpowiada na pytania przygotowane wcześniej przez nauczyciela. Po przygotowaniu odpowiedzi na kartkach, uczniowie zapisują je następnie na tablicy, dzieląc się swoimi spostrzeżeniami i uwagami na temat zmian wyglądu, życia, zwyczajów i kultury Lubelskich miasteczek po wojnie.


Cele zajęć:

Cele ogólne:

 • Zapoznanie się z wyglądem, historią, religią i kulturą polsko-żydowskich miasteczek na Lubelszczyźnie.

 

Cele operacyjne-Uczeń:

 • poznaje warunki życia typowego miasteczka polsko-żydowskiego na Lubelszczyźnie;
 • analizuje wzajemne relacje pomiędzy przedstawicielami różnych religii;
 • poznaje nieistniejące już zawody i profesje;
 • posługuje się podstawowymi pojęciami związanymi z kulturą i religią żydowską;
 • posługuje się tekstami źródłowymi i danymi statystycznymi.

Przebieg zajęć:
 1. Nauczyciel wygłasza krótki wykład dotyczący zróżnicowania kulturowego i wyznaniowego przedwojennej Lubelszczyzny ilustrowany fotografiami archiwalnymi.
 2.  Nauczyciel dzieli uczniów na cztery grupy. Każda grupa otrzymuje materiały do analizy (dane statystyczne oraz teksty relacji). Każda grupa otrzymuje pytania i polecenia, uczniowie przygotowują na kartkach odpowiedzi (w punktach).
 3.  Po zakończeniu pracy w grupach uczniowie zapisują na tablicy odpowiedzi (w punktach) i referują pozostałym grupom swoje spostrzeżenia.
 4.  Dyskusja dydaktyczna: Jak zmienił się wygląd lubelskich miasteczek po wojnie? Które z elementów krajobrazu miasteczek Lubelszczyzny zniknęły bezpowrotnie?
 5.  Praca domowa: praca pisemna, dwa tematy do wyboru:
 •  Jak wyglądało życie w małym miasteczku na Lubelszczyźnie przed wojną?
 •  Polacy i Żydzi w przedwojennym miasteczku – dwa światy czy wspólnota?

 

Grupa I

Pytania:

 1. Przedstawiciele jakich religii mieszkali w typowym miasteczku Lubelszczyzny?
 2.  Jakie budowle i instytucje żydowskie się tam znajdowały, co się z nimi stało po wojnie?
 3.  Czy Polacy i Żydzi mieszkali obok siebie, czy w różnych miejscach?
 4.  Jaki procent stanowiła ludność żydowska w miastach i miasteczkach Lubelszczyzny?
 5.  Jakie zawody wykonywali Żydzi, a jakie Polacy?
 6.  O jakich zwyczajach i świętach żydowskich można się dowiedzieć z relacji?

 

Grupa II

Pytania:

 1.  Przedstawiciele jakich religii mieszkali w typowym miasteczku Lubelszczyzny?
 2.  Czy Polacy i Żydzi mieszkali obok siebie, czy w różnych miejscach?
 3.  Jaki procent stanowiła ludność żydowska w miastach i miasteczkach Lubelszczyzny?
 4.  Jakie zawody wykonywali Żydzi, a jakie Polacy?
 5.  W jakich sytuacjach Polacy i Żydzi najczęściej się ze sobą kontaktowali, co utrudniało wzajemne poznanie i komunikację?

   

Grupa III

Pytania:

 1.  Przedstawiciele jakich religii mieszkali w typowym miasteczku Lubelszczyzny?
 2.  Jakie budowle i instytucje żydowskie się tam znajdowały, co się z nimi stało po wojnie?
 3.  Czy Polacy i Żydzi mieszkali obok siebie, czy w różnych miejscach?
 4.  Jakie zawody wykonywali Żydzi, a jakie Polacy?
 5.  O jakich zwyczajach i świętach żydowskich można się dowiedzieć z relacji?Grupa IV

Pytania:

 1.  Przedstawiciele jakich religii mieszkali w typowym miasteczku Lubelszczyzny?
 2.  Jakimi językami mówili mieszkańcy miasteczek?
 3.  W jakich sytuacjach Polacy i Żydzi najczęściej się ze sobą kontaktowali, co utrudniało wzajemne poznanie i komunikację?
 4.  O jakich zwyczajach i świętach żydowskich można się dowiedzieć z relacji?
 5.  Sprawdź w słowniku znaczenie słów “koszerność”, “koszerny”. Co to znaczy, że jedzenie jest “koszerne”? Jakie znaczenia miało przestrzeganie zasady koszerności dla relacji polsko-żydowskich?


 


Materiały dodatkowe:
obraz_zydow_i_relacji_polsko-zydowskich_na_podstawie_historii_mowionej_miasta_lublina_zalacznik.pdf