Obraz Żydów i relacji polsko-żydowskich w świadomości społecznej na podstawie Historii Mówionej miasta Lublina

Obraz Żydów i relacji polsko-żydowskich w świadomości społecznej na podstawie Historii Mówionej miasta Lublina (scenariusz)

Temat: Wielokulturowość
Powiązane przedmioty nauczania:
 • Język polski
 • Historia
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Wiedza o kulturze
 • Godzina wychowawcza
Metody pracy
 • Dyskusja
 • Mapa Myśli
 • Pogadanka
 • Praca w grupach
 • Praca z tekstem
 • Wykład
Pomoce dydaktyczne: kartka z ćwiczeniem rozróżniania faktów i ocen, kartki z wypisanymi definicjami pojęć: “fakt”, “opinia”, “stereotyp”, “ksenofobia”, fragmenty relacji mówionych (1 strona A4 dla każdej grupy), przybory do pisania, czyste kartki papieru, cztery duże kartki, kolorowe flamastry
Autor: Marta Kubiszyn
Czas trwania lekcji: 2 x 45 minut

Streszczenie:

Na zajęciach nauczyciel wygłasza wykład na temat stosunków polsko-żydowskich, pokazuje fragmenty relacji o przedwojennym Lublinie i omawia pojęcia związane z wyrażaniem opinii na temat innych ludzi. Następnie uczniowie uczą się dostrzegać w tekstach i wypowiedziach fakty, a także opinie nasiąknięte stereotypami i ksenofobią.


Cele zajęć:

Cele ogólne:

 • poznanie definicji i pojęć związanych z wyrażaniem opinii na temat innych ludzi,
 • nabywanie umiejętności wyszukiwania w wypowiedziać lub tekstach opinii, faktów a także stereotypów.

Cele operacyjne- Uczeń:

 • poznaje pojęcia: „stereotyp” i „ksenofobia”, posługuje się nimi;
 • wnikliwie czyta i analizuje wypowiedzi i teksty;
 • rozróżnia fakty (spostrzeżenia) i opinie (oceny);
 • poznaje fakty dotyczące życia Żydów w przedwojennym Lublinie;
 • zdobywa wiedzę o relacjach polsko-żydowskich w przedwojennym Lublinie oraz o towarzyszących im stereotypach;
 • rozpoznaje i wskazuje przykłady stereotypowych opinii oraz postaw i zachowań ksenofobicznych we własnym otoczeniu.

 


Przebieg zajęć:
 1. Nauczyciel wygłasza wykład na temat komunikowania się oraz problemów wynikających z nieumiejętności rozróżniania faktów i ocen w wypowiedziach.

 2.  Nauczyciel wskazuje przykładowe wyrazy i sformułowania zawierające ocenę (opinię), następnie podaje przykłady konkretnych wypowiedzi na dany temat sformułowanych jako czyste spostrzeżenie lub jako spostrzeżenie zabarwione opinią.

 3.  Nauczyciel dzieli uczniów na 3 osobowe grupy.

 4.  Nauczyciel wypisuje na tablicy 10 przykładowych zdań (załącznik nr 1) zawierających spostrzeżenia i opinie.

 5.  Każda z grup analizuje jedno zdanie i stwierdza czy jest to czyste spostrzeżenie, czy wypowiedź zabarwiona oceną. Każda z grup uzasadnia swój wybór; ewentualnie: dyskusja nad poszczególnymi zdaniami.

 6.  Nauczyciel wygłasza krótki wykład – wprowadzanie dotyczące historii społeczności żydowskiej w Lublinie, relacji polsko-żydowskich oraz Historii Mówionej, jako metody badania dziedzictwa kulturowego lokalnego środowiska. Nauczyciel wskazuje na specyfikę przekazów mówionych, podkreśla „funkcjonalność” tych przekazów, tj. łączenie w nich faktów i opinii (załącznik nr 2).

 7.  Nauczyciel rozdaje materiały – każda grupa otrzymuje jedną stronę A4 z definicjami pojęć: „fakt”, „opinia”, „stereotyp”, „ksenofobia” (załącznik nr 3) i wyjaśnia znaczenie tych pojęć podając przykłady.

 8.  Każda z grup otrzymuje jedną stronę A4 z fragmentem relacji o przedwojennym Lublinie (załącznik nr 5 – fragmenty relacji dla jedenastu grup) i poleceniem (załącznik nr 4).

 9.  Uczniowie pracują w grupach czytając i analizując teksty. Każda z grup wyszukuje w swojej relacji przykłady faktów i opinii, a także stereotypów i wypowiedzi nacechowanych ksenofobią.

 10.   Każda z grup prezentuje wyniki swoich analiz, nauczyciel wypisuje na 4 dużych kartkach papieru (lub na tablicy) odpowiednio: fakty, opinie, stereotypy, przykłady wypowiedzi nacechowanych ksenofobią.

 11.   Nauczyciel wraz z uczniami analizuje wyniki badań i nazywa zawarte w relacjach opinie dotyczące Żydów oraz innych mniejszości odróżniając je od faktów.

 12.   Dyskusja.

 13.   Praca domowa do wyboru:

 • Wskaż i omów współczesne przykłady postaw i zachowań nacechowanych ksenofobią.

 • Wskaż i omów przykłady stereotypów dotyczące osób innych wyznań i religii z jakim spotkałeś się w swoim życiu.

 

 


Załączniki:

Załącznik nr 1. - Zdania zawierające fakty i opinie.
Załącznik nr 2 - Wykład poświęcony „funkcjonalności” relacji mówionych.
Załącznik nr 3 – definicje pojęć „fakt”, „opinia”, „stereotyp”, „ksenofobia”.
Załącznik nr 4 - polecenia i pytania do tekstów.
Załącznik nr 5 – fragmenty relacji dla jedenastu grup.

 

 

 


Materiały dodatkowe:
obraz_zydow_i_relacji_polsko-zydowskich_na_podstawie_historii_mowionej_miasta_lublina_zalacznik.pdf