Bełżyce - w poszukiwaniu minionego czasu. Projekt dydaktyczny

Bełżyce - w poszukiwaniu minionego czasu. Projekt dydaktyczny (warsztat)

Temat: Edukacja regionalna
Miejscowość: Bełżyce
Powiązane przedmioty nauczania:
 • Język polski
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Godzina wychowawcza
 • Wiedza o regionie
Metody pracy
 • Dyskusja
 • Praca plastyczna
 • Praca z obrazami/zdjęciami
 • Warsztaty
 • Praca w grupach
 • Praca z komputerem
Autor: Marta Fronczek
Czas trwania lekcji: semestr letni wraz z wakacjami.
Grupa docelowa (uczniowie): II/LO, Technikum

Streszczenie:

    Projekt realizowany jest w klasie drugiej szkoły średniej. Ma on na celu pogłębienie wiedzy uczniów na temat miasta w którym mieszkają i jego dziedzictwa kulturowego ze szczególnym zwróceniem uwagi na relacje polsko-żydowskie na przestrzeni lat (zwłaszcza w czasie przedwojennym, podczas wojny i po niej). Projekt wpisuje się w cykl lekcji poświęconych Holocaustowi, a także stereotypowi Żyda funkcjonującego w kulturze polskiej. Uczniowie realizują projekt w grupach. Każda z grup zajmuje się innym modułem.

     Efektem końcowym jest stworzenie: bibliografii, wystawy, bazy Historii Mówionej dotyczącej żydowskich mieszkańców Bełżyc, a także makiety miasta. Projekt ma także na celu zachęcenie uczniów do spojrzenia na temat projektu z pozycji badacza, unikającego emocjonalnego i stereotypowego podejścia, zachowującego obiektywizm i dystans do materiału badawczego. Celem działań uczniów jest także zachęcenie młodszych kolegów do kontynuowania pracy i rozszerzania zdobytych wiadomości w kolejnych latach.
     Uczniowie realizują międzyprzedmiotowy projekt badawczy o zasięgu lokalnym.


Cele zajęć:


Cele szczegółowe - Uczeń potrafi:

 • pracować w grupie;
 • planować i organizować pracę;
 • klasyfikować informacje;
 • korzystać z różnych źródeł informacji;
 • dokonać integracji wiedzy z różnych przedmiotów;
 • zaprezentować zebrane materiały;
 • posługiwać się zintegrowaną wiedzą;
 • dokonać samooceny.

Przebieg zajęć:


Etapy pracy nad projektem:

Faza I – przygotowanie projektu

1. Wyjaśnienie uczniom zasad pracy metodą projektu.

2. Określenie tematu i propozycja zagadnień (moduły).

3. Utworzenie grup realizujących zadania. Każdy moduł to jedna grupa. Grupa dzieli się na podgrupy, przydzielając sobie zadanie.

4. Opracowanie przez nauczyciela warsztatów przygotowujących uczniów do realizacji projektu (warsztaty w oparciu o wytyczne opracowane przez Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" na stronie internetowej www.teatrnn.pl) Uczniowie w swojej pracy nad projektem korzystają ze wskazówek zamieszczonych w działach:

5. Przygotowanie opisów projektu:

 • Przygotowanie instrukcji projektu, zawierającej zadania i zasady oceny projektu (zał.1).
 • Ustalenie z uczniami: podziału zadań, czynności do wykonania, przydzielenie działań konkretnym osobom, wyznaczenie terminu pracy nad projektem.


Faza II – wykonanie projektu

1. Czynności nauczyciela:  

 • Cotygodniowe konsultacje z uczniami, na których uczniowie przedstawiają swoje osiągnięcia, a także dzielą się problemami. Nauczyciel dokonuje systematycznej oceny postępów uczniów w pracach nad projektem. Obecność uczniów na konsultacjach jest obowiązkowa. Udział w spotkaniach ma wpływ na ocenę projektu.

2. Czynności uczniów:

 • Systematyczna realizacji zadań projektu.
 • Udział w konsultacjach organizowanych przez nauczyciela.
 • Zbieranie i gromadzenie informacji potrzebnych do zrealizowania zadań projektu.
 • Dokonanie selekcji oraz analizy zgromadzonych informacji.
 • Wykonanie projektu w praktyce.
 • Opracowanie sprawozdania z projektu zgodnie z określonym schematem (zał. 2).
 • Przygotowanie prezentacji.


Faza III – ocena projektu

1. Czynności nauczyciela:

- Ocena sprawozdania – ocenie podlega:

 • zgodność efektów pracy z założonymi celami;
 • stopień uzyskania zamierzonych celów;
 • zawartość merytoryczna pracy;
 • wykorzystanie różnorodnych źródeł informacji;
 • umiejętność doboru i selekcji informacji;
 • zamieszczenie wszystkich wymaganych elementów;
 • język pracy.

- Ocenianie prezentacji projektu – ocena prezentacji uwzględnia:

 • zachowanie układu prezentacji (wstęp, przedstawienie tematyki projektu, stanu badań i wniosków, a także zaprezentowanie praktycznych efektów, np. wystawy, makiety itp.);
 • korzystanie ze środków audiowizualnych;
 • umiejętność obrony własnych poglądów i odpowiedzi na pytania dodatkowe.

- Ocena pracy grupy - ocenie podlega praca grupy jako całości, jak również praca poszczególnych jej członków.
- Zaangażowanie ucznia w przeprowadzanie badań i poszukiwanie źródeł informacji.
- Udział w konsultacjach.


2. Czynności uczniów:

 • samoocena;
 • analiza błędów.

3. Inne osoby:


Koordynator – nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze. Pomoc nauczycieli: historii, wiedzy o społeczeństwie.

Odbiorca projektu – uczniowie uczestniczący w projekcie, społeczność szkolna, przedstawiciele społeczności lokalnej.


Bibliografia:
 1. Latoch-Zielińska M., Metoda projektów w nauczaniu wiedzy o kulturze [w:] Od teatru żaków do Internetu, pod. red. B. Myrdzik, Lublin 2003, s. 157- 175.
 2. Mikina A., Zając B., Jak wdrażać metodę projektów. Poradnik dla nauczycieli i uczniów gimnazjum, liceum i szkoły zawodowej, Impuls 2006.
 3. Szymański M. S., O metodzie projektów. Z historii, teorii i praktyki pewnej metody kształcenia, Warszawa 2000.

Materiały dodatkowe:
belzyce_zalacznik.pdf