Warsztaty

Warsztaty


WARSZTATY DLA GRUP POLSKO-ŻYDOWSKICH

Szkoły mogą zorganizować we własnej placówce 1,5 godzinne warsztaty integracyjno-edukacyjne, podczas których młodzież polska i żydowska ma możliwość wzajemnego poznania się i zdobycia wiedzy historyczno-kulturowej dotyczącej krajów, z których pochodzi. W zależności od tematu warsztatu młodzież zdobywa merytoryczną wiedzę z danego zakresu, a poprzez formę krótkich ćwiczeń i pracy w grupach ma możliwość bezpośredniego kontaktu i poznania siebie nawzajem. Warsztaty dają także możliwość dyskusji na ważne dla obu grup tematy,  związane zarówno z przedwojenną i wojenną przeszłością, jak i współczesną sytuacją Polski i Izraela oraz warunków życia w tych krajach.

W Ośrodku “Brama Grodzka - Teatr NN” zostało opracowanych 6 tematów spotkań warsztatowych, których scenariusze i potrzebne załączniki są dostępne i gotowe do pobrania w Materiałach Edukacyjnych.


>> SCENARIUSZE TEMATYCZNE WARSZTATÓW POLSKO-ŻYDOWSKICHWARSZTAT PRZYGOTOWUJĄCY POLAKÓW DO SPOTKANIA Z MŁODZIEŻĄ ŻYDOWSKĄ

Młodzi Polacy, którzy będą uczestniczyć w spotkaniu z młodzieżą żydowską mogą wziąć udział w warsztacie przygotowującym do takiego spotkania. Warsztat zaznajamia z podstawowymi informacjami na temat współczesnego Izraela, jego kultury, sztuki  i religii, a także wspólnych polsko-żydowskich relacji oraz zagadnień związanych ze współczesną sytuacją obu krajów.

Z praktyki prowadzenia tego typu warsztatu wynika, że stanowi on dla Polaków bardzo ważne przygotowanie. Dzięki możliwości zadawania pytań i konfrontacji z własnymi poglądami na temat Żydów nierzadko obalane są stereotypy. Również istniejąca często dla Polaków  bariera językowa jest zastępowana otwartością i ciekawością spotkania kogoś z innego kręgu kulturowego. Prosta forma warsztatu prowokuje uczestników do zadawania podstawowych pytań i pozbycia się bariery wstydu.


>> KALENDARIUM SPOTKAŃ MŁODZIEŻY Z POLSKI I IZRAELAWARSZTATY DLA MŁODZIEŻY POLSKIEJ DOTYCZĄCE TEMATYKI WIELOKULTUROWOŚCI LUBLINA I REGIONU ORAZ TEMATYKI ZAGŁADY

W Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN" prowadzone są warsztaty dotyczące żydowskiego dziedzictwa kulturowego Lublina i Lubelszczyzny.

Warsztat związany z tematyką wielokulturowości Lublina i Regionu:

  • warsztat prezentuje zagadnienia dotyczące wielokulturowości Lublina i Lubelszczyzny oraz fenomenu sztetl na Lubelszczyżnie. W trakcie warsztatu młodzież ma możliwość zapoznać się z twórczością I.B. Singera. 


Warsztaty dotyczące tematyki Zagłady w Lublinie i na Lubelszczyźnie:

  • Warsztat historyczno-kulturowy, w trakcie którego młodzież pisze list do Henia, żydowskiego chłopca, który zginął prawdopodobnie na Majdanku. Na podstawie rzeczywistej historii lubelskiej rodziny Żytomirskich młodzież poznaje charakter przedwojennego dwukulturowego Lublina a także losy ludności żydowskiej i polskiej w czasie II wojny światowej. 
  • warsztat literacki, podczas którego młodzież, odnosząc się do konkretnych osób zamieszujących dzielnicę żydowską przed wojną, tworzy związane z nimi własne historie.
  • Cykl warsztatów dotyczących Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, który opiera się na relacjach historii mówionej z Regionu Lubelskiego, dotyczących udzielania pomocy Żydom w czasie II wojny światowej. Warsztaty poruszają problem postaw Polaków wobec Żydów, starają się przedstawić sylwetki ludzi ryzykujących własne życie pomagając innym oraz podejmują trudną kwestię upamiętnienia czynów, pamięci Sprawiedliwych, doświadczenia Ocalonych oraz pamięci naszego pokolenia o tych wydarzeniach.

 

>> WARSZTATY EDUKACYJNE DLA MŁODZIEŻY


 

Projekt PORATLublin został sfinansowany ze środków Akademii Orange, edycja 2010.
Koordynator Regionalny, woj. lubelskie.