Linki

   

Platforma Kultury
Portal o edukacji kulturalnej i animacji kultury, którego głównym celem jest prezentacja dobrych praktyk, jak również ciekawych wydarzeń, publikacji oraz inicjatyw w różnych dziedzinach kultury i edukacji...

 

 

Polski Komitet ds. UNESCO
Misją PK ds. UNESCO jest działanie dla ochrony pokoju poprzez budowanie współpracy międzynarodowej w dziedzinie edukacji, nauki, kultury, informacji i komunikacji. We współpracy z instytucjami krajowymi Komitet organizuje międzynarodowe konferencje, seminaria i warsztaty w dziedzinie edukacji, nauki i kultury. W dziedzinie edukacji PK ds. UNESCO realizuje program "Edukacja dla Wszystkich", program Szkół stowarzyszonych, współpracuje w zakresie szkolnictwa wyższego.

   

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Placówka świadcząca różnorodne usługi edukacyjne, poszukująca rozwiązań wpływających na podnoszenie jakości pracy nauczycieli. Działa w zakresie opracowywania priorytetów w kształceniu ustawicznym nauczycieli oraz zarządzania oświatą. Wspiera działania innowacyjne w szkołach w osiąganiu coraz wyższego poziomu jakości edukacji 

   

Program "Równać szanse"
Podstawowym celem programu "Równać Szanse" jest wsparcie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych, a tym samym startu życiowego dzieci i młodzieży z terenów wiejskich oraz miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.
Poprzez wspieranie inicjatyw społecznych Program "Równać Szanse" dąży do:
- podniesienia jakości pracy z młodymi ludźmi w szkole i w warunkach pozaszkolnych;
- integracji środowisk lokalnych wokół edukacji;
- poprawy jakości nauczania;
- stworzenia sieci organizacji pozarządowych współpracujących z młodzieżą;

- aktywizacji młodych ludzi do działań na rzecz własnego środowiska lokalnego

   

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Fundacja została założona w USA przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości. W 2000 roku otworzyła Przedstawicielstwo w Polsce i rozpoczęła działalność programową. Fundacja działa na rzecz umacniania społeczeństwa obywatelskiego, demokracji i gospodarki rynkowej w Polsce, w tym wyrównywania szans rozwoju indywidualnego i społecznego, a jednocześnie wspiera procesy transformacji w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej 

   


Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
Celem działań fundacji jest wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. Fundacja pomaga w formowaniu się pokolenia odpowiedzialnych, twórczych ludzi, aktywnie kształtujących własne życie i środowisko lokalne, poprzez współpracę z lokalnymi partnerami.
Fundacja wspiera rozwój intelektualny, społeczny oraz fizyczny dzieci i młodzieży, aby zwiększyć ich szanse na sukces edukacyjny i życiowy. Przyznaje również dotacje finansowe, organizuje szkolenia dla przedstawicieli władz samorządowych , liderów organizacji pozarządowych i liderów nieformalnych grup młodzieżowych. Prowadzi programy szkoleniowe dla wychowawców prezentujące nowe metody pracy z młodymi ludźmi 

   

Fundusze Unijne dla Oświaty - program Ministerstwa Edukacji Narodowej
Ministerstwo Edukacji Narodowej pełni rolę Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta (dla wybranych projektów systemowych) w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

   

Fundusz Wymiany Kulturalnej
Celem strategicznym Funduszu Wymiany Kulturalnej jest zwiększenie spójności społecznej i ekonomicznej w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego poprzez działania w obszarze wymiany kulturalnej pomiędzy Polską a Państwami - Darczyńcami, czyli Norwegią, Islandią i Liechtensteinem. Dofinansowanie wspólnych projektów służyć będzie nawiązaniu owocnej i długotrwałej współpracy pomiędzy krajami. Operatorem Funduszu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

   


Fundacja Edukacja dla Demokracji
Celem Fundacji jest krzewienie wiedzy o demokracji i gospodarce wolnorynkowej oraz umiejętności działania obywatelskiego w państwie demokratycznym. Pierwszym zadaniem Fundacji jest udzielanie pomocy w tej dziedzinie nauczycielom, wychowawcom, działaczom organizacji pozarządowych, związkowych, młodzieżowych i samorządowych w Polsce i w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej 

   


Program Przemiany w Regionie - RITA
Celem Programu jest wsparcie demokratycznych i wolnorynkowych przemian w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej; przede wszystkim poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w tym zakresie. Istotnym zadaniem Programu jest również udział w kształtowaniu nowych liderów i elit społecznych, intelektualnych i gospodarczych, gotowych i zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej, oraz społeczeństwa obywatelskiego. Ponadto, w ramach Programu promowana jest idea współpracy międzynarodowej i dialogu międzykulturowego oraz etycznych standardów we współpracy transgranicznej 

   

Centrum Edukacji Obywatelskiej
Jak prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne? Jak tworzyć w szkole warunki do ich realizacji i jak nimi zarządzać? Jak realizować podstawę programową kształcenia ogólnego wykorzystując metodę projektu? 

   

Fundacja Kronenberga
Fundacja Kronenberga wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. W ramach Programu fundacja udziela dofinansowań instytucjom non-profit.
O dotacje mogą wnioskować fundacje, stowarzyszenia, szkoły, domy kultury, biblioteki oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na rzecz dobra publicznego 

   

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz tzw. Mecenat są podstawą ubiegania się o środki na zadania z zakresu kultury realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, instytucje filmowe, szkoły i uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe, oraz podmioty gospodarcze 

   

Portal organizacji pozarządowych
Spis wniosków o dotacje z terenu województwa lubelskiego 

   

Lista grantodawców
Lista Grantodawców - informacje o dotacjach ze źródeł zewnętrznych dla organizacji pozarządowych 

 

   

Europa Nostra - The Voice of Cultural Heritage in Europe
In 45 years Europa Nostra has built a network of more than 400 member and associate organisations from all over Europe. They represent millions of citizens supporting or working for heritage as volunteers and professionals. As a member of this growing network, you can share your ideas and exchange best practices with European colleagues. You can contribute to and benefit from our website, magazines, heritage tours and meetings. You will be inspired and gain encouragement for your further endeavours 

   

W ramach Roku Odkrywania Talentów Ministerstwo Edukacji Narodowej tworzy "miejsca odkrywania talentów". W bazie można zapoznać się z ofertą edukacyjno-kulturalną instytucji i organizacji, które są zainteresowane współpracą z dziećmi i młodzieżą.  

   

Pomoc stypendialna dla uczniów lubelskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z terenów wiejskich. Fundacja zajmuje się również wspieraniem ogólnopolskich akcji charytatywnych 

   

Ośrodek Rozwoju Edukacji jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej.
Celem Ośrodka jest działanie na rzecz podnoszenia jakości edukacji, w szczególności przez wspieranie szkół i placówek w realizacji ich zadań, wspieranie zmian wprowadzanych w systemie oświaty w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.